Share

Gradski muzej Mirko Komnenović

Gradski muzej Mirko Komnenović

Gradski muzej Mirko Komnenović

ZADUŽBINA MIRKA I OLGE KOMNENOVIĆ

mirko-komnenovic-(13)
mirko komnenovic (2)
mirko-komnenovic-(11)
mirko-komnenovic-(9)
mirko-komnenovic-(6)
mirko-komnenovic-(4)
mirko-komnenovic-(5)
mirko-komnenovic-(8)
mirko-komnenovic-(7)
mirko-komnenovic-(21)
mirko-komnenovic-(10)
mirko-komnenovic-(18)
mirko-komnenovic-(20)
mirko-komnenovic-(22)
mirko-komnenovic-(12)
mirko komnenovic (1)
mirko-komnenovic-(15)
mirko komnenovic (17)
mirko-komnenovic-(13) mirko komnenovic (2) mirko-komnenovic-(11) mirko-komnenovic-(9) mirko-komnenovic-(6) mirko-komnenovic-(4) mirko-komnenovic-(5) mirko-komnenovic-(8) mirko-komnenovic-(7) mirko-komnenovic-(21) mirko-komnenovic-(10) mirko-komnenovic-(18) mirko-komnenovic-(20) mirko-komnenovic-(22) mirko-komnenovic-(12) mirko komnenovic (1) mirko-komnenovic-(15) mirko komnenovic (17)

Mirko Komnenović, dugogodišnji gradonačelnik Herceg Novog, ministar u Vladi Kraljevine Jugoslavije, dobrotvor, ostavio je testamentom kuću sa željom da u njoj bude osnovan Gradski muzej. Kuća u kojoj je smiješten muzej je sagrađena krajem 18.vijeka u neobaroknom stilu. Muzej je osnovan 1949. godine, a otvoren za javnost 28.10.1953.godine.

Gradski muzej je kompleksnog tipa, i sadrži nekoliko zbirki:

  • Arheološka zbirka
    (Odjeljenje za praistoriju, odjeljenje antičke arheologije sa podmorskom arheologijom i odjeljenje ranog srednjeg vijeka sa lapidarijumom)
  • Istorijska zbirka
  • Umjetnička zbirka (Zbirka savremene umjetnosti i zbirka ikona)
  • Etnološka zbirka (gradska i seoska)

 

Arheološka zbirka

muzejmk-(54)
muzejmk-(50)
muzejmk-(48)
muzejmk-(58)
muzejmk-(53)
muzejmk-(49)
muzejmk-(22)
muzejmk-(21)
muzejmk-(20)
muzejmk-(37)
muzejmk-(57)
muzejmk-(52)
muzejmk-(54) muzejmk-(50) muzejmk-(48) muzejmk-(58) muzejmk-(53) muzejmk-(49) muzejmk-(22) muzejmk-(21) muzejmk-(20) muzejmk-(37) muzejmk-(57) muzejmk-(52)

ARHEOLOŠKA ZBIRKA
Praistorija: Najstarija naseljavanja kao i ostaci materijalne kulture hercegnovskog područija ustanovljena su arheološkim iskopavanjima pećine Vranjaj koja se nalazi ispod vrha Radoštak u zaleđu Herceg Novog. Pronađeni kulturni slojevi svedoče o staništima najranijih nosilaca istočnojadranskih praistorijskih kultura.

Najzastupljenija keramika, objekti (ognjišta) i alatke iz ranog i razvijenog bronzanog doba. DINARSKA kultura, koja obuhvata gotovo cijelu istočno-jadransku obalu i zaleđe, sa jakim karakteristikama REGIONALNE VARIJANTE velikog kulturnog kompleksa.

ILIRI – SAHRANJIVANJE POD TUMULIMA
U bronzanom dobu pa i tokom antičkog perioda, na ovim prostorima obitavaju ilirska plemena Ardijeja, o čemu nam svijedoče brojni tumuli (kamene gomile). Nalazi iz tih perioda predstavljeni su grobnim prilozima sa nekoliko lokaliteta – Glogovik-Kuti, Vrbanj, Đevojačke grede – Podi.

ANTIČKI PERIOD
Tokom perioda Stare Grčke, Rima i kasne antike, imamo materijalna svjedočanstva o intezivnoj trgovini sa gotovo cijelim Mediteranom, od Grčke, Male Azije, Sjeverne Afrike, Španije, Južne Italije i dr. na osnovu brojnih nalaza brodoloma i njihovog tovara amfora i drugog brodskog posuđa.

Pored Antike, u odjeljenju podmorske arheologije izloženi su i nalazi sa brodske olupine na rt-u Kabala sa ostacima luksuzne keramike i posuđa, kao i brodskim topom iz kraja 15. i početka 16 stoljeća.

RANI SREDNJI VIJEK
Tokom doseljavanja južnih slovena u naše krajeve, dolazi do najranijeg pokrštavanja Slovena i izgradnje manjih crkava o čemu nam svjedoče brojni ostaci kamene dekorativne plastike iz perioda od 9. do 11. stoljeća. Kao vrhunac preromaničke dekorativne umjetnosti, u muzeju je izložena parapetna ploča, i djelovi oltarske pregrade iz crkve sv. Tome u Kutima iz 11. stoljeća.

Istorijska zbirka

muzejmk-(30)
muzejmk-(31)
muzejmk-(29)
muzejmk-(32)
muzejmk-(43)
muzejmk-(44)
muzejmk-(39)
muzejmk-(42)
muzejmk-(40)
muzejmk-(38)
muzejmk-(41)
muzejmk-(35)
muzejmk-(36)
muzejmk-(33)
muzejmk-(34)
muzejmk-(30) muzejmk-(31) muzejmk-(29) muzejmk-(32) muzejmk-(43) muzejmk-(44) muzejmk-(39) muzejmk-(42) muzejmk-(40) muzejmk-(38) muzejmk-(41) muzejmk-(35) muzejmk-(36) muzejmk-(33) muzejmk-(34)

ISTORIJSKA ZBIRKA
U dokumentima se prate istorijsko-politička zbivanja Herceg Novog od njegovog osnivanja 1382. godine do danas.

1392-1483. Bosanski period

Na teritoriji župe Dračevice kralj Tvrtko I, 1382. godine osniva Herceg Novi, podizanjem trga soli. Među važnim dokumentima su fotografije dokumenata povelja bosansko-hercegovačkih vljadara i Kosačin testament, pisan u Herceg Novom.

1483-1687. Turski period

Turci zazimaju Novi 1483. godine, dobro su ga utvrdii zidinama i kulama, i grad je postao važno uporište na Jadranu. Fotografije dokumenata uglavnom tretiraju trgovinske sporove sa Dubrovnikom.

1687-1797. Mletački period

Za period sto godina vladavine Venecije, važni su događaji – emigracija srpskog življa iz južne Hercegovine, osnivanje Topaljske komunitadi, obnavljanje manastira Savine i preseljenje pravoslavne crkvene vlasti u Toplu iz manastira Tvrdoš kod Trebinja. Važnija dokumenta se odnose na osnivanje i rad Topaljske komunitadi.

1797-1918. Austrija, Francuska, Rusija, Austrougarska

Padom Mletačke republike i hercegnovski kraj dijeli političku sudbinu sa ostalim područijima Boke Kotorske: Prva austrijska okupacija 1797-1806, Napoleonova okupacija 1807-1814, druga austrijska okupacija 1814-1918. Ovaj period ispunjen je ratovima i ustancima bokeškog naroda. Učestvovanjem u borbama protiv Napoleona sa ruskom i crnogorskom vojskom 1806. i 1807, Krivošijski ustanak 1869-1882. protiv Austrougasrske i hercegovački ustanci 1862-1875 protiv Turske.

Važan događaj za vrijeme austrijske okupacije je osnivanje Srpske zakladne pomorske škole u Srbini 1858-1914 čime je ovaj kraj postao značajno kulturno i prosvetno žarište.

1941-1945. Zbirka fotografija NOR-a

Fotografije hronološki prate borbu naroda ovog kraja od prvih predratnih zborova omladine, formiranje i borbu Orijenskog partizanskog bataljona, teror okupatora, borbeni put prvih bokeljskih partizanskih bataljona i bokeljske brigade od Konjskog do Metohije i oslobođenja Herceg Novog 28.10.1944.

Zbirka ikona

muzejmk-(2)
muzejmk-(18)
muzejmk-(17)
muzejmk-(19)
muzejmk-(3)
muzejmk-(5)
muzejmk-(4)
muzejmk-(2) muzejmk-(18) muzejmk-(17) muzejmk-(19) muzejmk-(3) muzejmk-(5) muzejmk-(4)

ZBIRKA IKONA
Muzej posjeduje zbirku ikona od kojih se ističu ikone rađene stilom bokokotorske ikonogrfske škole Rafailovića-Dimitrijevića, kao ruske i grčke ikone.

Etnološka zbirka

muzejmk-(13)
muzejmk-(15)
muzejmk-(16)
muzejmk-(8)
muzejmk-(10)
muzejmk-(11)
muzejmk-(14)
muzejmk-(9)
muzejmk-(12)
muzejmk-(13) muzejmk-(15) muzejmk-(16) muzejmk-(8) muzejmk-(10) muzejmk-(11) muzejmk-(14) muzejmk-(9) muzejmk-(12)

ETNOLOŠKA ZBIRKA
Gradski dio etnološke zbirke predstavljen je pomorskim salonom, svečanom nošnjom i gradskim namještajem importovanih djelova i pokućstva iz Evrope. Predstavlja način života u gradu s kraja 19. i početka 20. vijeka. Jedan od najznačajnijih eksponata je radni sto Mirka Komnenovića a na kojem su eksponati pomorske zbirke predaka Komnenovića.

Kao reprezentativni dio etnološke zbirke predstavljeno je oružije dijelom majstora bokokotorske škole i bogatim nakitom takođe dijelom rada bokokotorskih zlatara kao i importom iz Dubrovnika i Hercegovine.

 

Botanička bašta

naslovna
muzejmk-(58)
muzejmk-(50)
muzejmk-(1)
muzejmk-(59)
muzejmk-(57)
muzejmk-(55)
muzejmk-(56)
muzejmk-(52)
naslovna muzejmk-(58) muzejmk-(50) muzejmk-(1) muzejmk-(59) muzejmk-(57) muzejmk-(55) muzejmk-(56) muzejmk-(52)

BOTANIČKA BAŠTA
U bašti muzeja su posađene biljke iz svih krajeva svijeta, koje su pomorci naših krajeva donosili sa svojih putovanja i oplemenjivali Herceg Novi, koji kasnije i dobija naziv grad cvijeća i zelenila. Svojim habitusom se ističe avokado, kao i mnoge druge rijetke biljke i ukrasno zelenilo.